Zasady użytkowania obuwia

W celu zapewnienia Państwu pełnej satysfakcji oraz zadowolenia z zakupionego u nas obuwia, uprzejmie prosimy o przestrzeganie zawartych w poniższym tekście zasad dotyczących użytkowania i pielęgnacji produktu

1. Podczas ubierania i zdejmowania, obuwie powinno być rozsznurowane.

2. Dokładne zasznurowanie obuwia w czasie noszenia, zapobiega otarciom stóp i przedwczesnemu wytarciu podszewek, przetarciu zapiętków.

3. Obuwie należy zakładać przy pomocy łyżki do butów, aby uniknąć złamania zakładek i rozerwania cholewki.

4. Należy unikać przemoczenia obuwia, które każdorazowo wpływa na pogorszenie się jego właściwości. Nawet prawidłowo konserwowane obuwie może ulec przemoczeniu. Przemoczenie uznaje się za uszkodzenie mechaniczne. Gdy dojdzie do przemoczenia obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródła ciepła. W celu zabezpieczenia obuwia przed deformacją, zaleca się stosowanie prawidełek lub wypełnienie obuwia miękkim papierem.

5. Prosimy pamiętać o tym, aby obuwie było wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Przypominamy, że obuwie wyjściowe nie jest właściwe do uprawiania sportu i turystyki, nie powinno być również używane jako obuwie robocze.

6. Utrzymanie obuwia w czystości i bieżąca konserwacja zapewnia jego trwałość i estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.

7. Zalecamy przeprowadzanie bieżącej konserwacji obuwia, wykorzystując w tym celu właściwe dla danego rodzaju skóry środki (rodzaj skóry podano na zawieszce i pudełku). Sposoby konserwacji i czyszczenia oraz rodzaj środków pielęgnacyjnych podajemy w dalszej części ulotki.

8. Pranie w pralce, w wysokiej temperaturze oraz z dodatkiem silnego detergentu, może prowadzić do odbarwień lub całkowitego zniszczenia buta.

9. Dbałość o obuwia należy do użytkownika (bieżąca konserwacja, wymiana wkładek oraz sznurowadeł).

10. Obuwie należy możliwie często wietrzyć. W miarę możliwości nie używaj codziennie tej samej pary obuwia. Intensywna eksploatacja jednej pary obuwia prowadzi do jej przedwczesnego zużycia.

PODSTAWOWE WARUNKI REKLAMACJI

Każdy produkty zakupiony w sklepie Kicksite można reklamować z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta. Firma Kicksite nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

W przypadku pojawienia się w zakupionym towarze niezgodności towaru z umową (wady), klient ma prawo daną wadę reklamować. Wada oznacza zmianę cech towaru, której powodem jest użycie nieodpowiedniego, bądź złej jakości materiału, niewłaściwej technologii, bądź złego rozwiązania konstrukcyjnego.

 Rękojmia za wady NIE OBEJMUJE:

• Naturalnego zużycia produktu (takie jak ścieranie podeszew butów, zużycie wkładek i wyściółek, odkształcenia wynikłe z niewłaściwego dopasowania butów do stopy, przebarwienia spowodowane wilgocią lub przemoczeniem),

• Uszkodzeń mechanicznych wynikających z użytkowania przez Klienta lub osoby trzecie, takich jak zarysowania, otarcia, pęknięcia powłok lakierowanych, niewielkie pęknięcia powierzchni skóry lub warstw laminowanych na fałdach buta, ślady i plamy po przemoczeniu skóry, zniszczenia, przetarcie zapiętków spowodowane zakładaniem lub zdejmowaniem butów bez rozwiązanych sznurówek, zapadanie pięty z powodu nacisku np. podczas prowadzenia pojazdu, niewłaściwe zakładanie lub luźne sznurowanie butów, prowadzące do przetarcia zapiętków,

• Uszkodzeń wynikłych z nieodpowiedniej pielęgnacji lub jej braku,

• Naturalnych zmian materiału, z którego produkt został wykonany,

• Uszkodzeń spowodowanych praniem produktu,

• Komfortu i wygody użytkowania. Dopasowanie obuwia do wymiarów stóp jest odpowiedzialnością Klienta.

Reklamacja jest uważana za ważną, jeśli produkt objęty reklamacją jest kompletny i spełnia podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek dostarczyć reklamowany produkt w stanie czystym, pozbawionym plam oraz higienicznie bezpiecznym.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami rękojmi (zwłaszcza artykułami 556-576 Kodeksu cywilnego).

INFORMACJE OGÓLNE

Chcielibyśmy poinformować, że kwestie związane z reklamacją na podstawie rękojmi zostały uregulowane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). Poniższa analiza zawiera istotne zapisy tych regulacji i stanowi wyłącznie cel informacyjny.

Prawo Konsumenta do roszczeń wobec Sprzedawcy opiera się na istniejącej w momencie dostarczenia wady fizycznej (rękojmii). Gdy w ciągu roku od dostarczenia produktu stwierdzono wadę fizyczną, przypuszcza się, że wada ta lub jej przyczyna istniała w momencie przeniesienia ryzyka na Konsumenta (Art. 5562 Kodeksu Cywilnego).

W przypadku obuwia, zazwyczaj nie ustala się jego indywidualnych właściwości. Uważa się, że produkt konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeśli nadaje się do celu, do którego zwykle jest wykorzystywany, oraz jeśli jego właściwości są zgodne z właściwościami charakterystycznymi dla tego typu produktów.

W przypadku wykrycia wady fizycznej, Konsument może żądać wymiany produktu na taki bez wad lub usunięcia wady. Tylko w sytuacjach, gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, związane z wysokimi kosztami lub spowodują znaczne niedogodności dla Konsumenta, dopuszcza się możliwość obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. To jednak nie ma zastosowania w przypadku nieistotnych wad. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niezgodność produktu z umową, jeśli Konsument był świadomy tej niezgodności lub rozsądnie mógł ją zauważyć.